Kenapa Salaf ?

Berikut akan dilampirkan dibawah ini daftar artikel-artikel tentang “Mengapa Harus Bermanhaj Salaf” berdasarkan hasil pencarian Rujukan Muslim

 1. http://www.darussalaf.or.id/mengapa-salaf/mengapa-harus-bermanhaj-salaf
 2. http://asysyariah.com/mengapa-harus-manhaj-salaf/
 3. http://salafy.or.id/blog/2004/01/14/sekali-lagi-mengapa-harus-manhaj-salaf/
 4. http://www.salafymajalengka.com/2016/07/mengapa-harus-manhaj-salaf.html

  Dalil-dalil dari Al-Quran tentang mengapa kita harus bermanhaj Salaf :

  1. Firman Allah subhanahu wa ta’ala :”Tunjukilah kami jalan yang lurus. (Yaitu) jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat.” (Al-Fatihah:6-7).
  2. “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kalian (ummat Islam), ummat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian.” (Al-Baqarah:143).
  3. “Barangsiapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.” (Ali ‘Imran:101).
  4. “Kalian adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah.” (Ali ‘Imran:110).
  5. “Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (An-Nisa`:115).
  6. “Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.” (At-Taubah:100).
  7. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa.” (Al-Furqan:74).
  8. “Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku.” (Luqman:15).
  9. “Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka bersabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.” (As-Sajdah:24).

   Adapun dalil-dalil dari As-Sunnah adalah sebagai berikut:

   1. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sebaik-baik manusia adalah (generasi) pada zamanku, kemudian setelah mereka, kemudian generasi berikutnya.” (HR. Al-Bukhari dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu).
   2. Dari Abu Musa Al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu berkata: “Kami melaksanakan shalat maghrib bersama Rasulullah, lalu kami berkata: “Sekiranya kita tetap di sini hingga kita melaksanakan shalat ‘isya bersama beliau”, kemudian kami duduk, lalu beliau mendatangi kami seraya berkata: “Kalian masih tetap di sini?” kami berkata: “Ya Rasulullah, kami shalat bersama Engkau, kemudian kami berpendapat: kita duduk di sini hingga melaksanakan shalat ‘isya bersama Engkau.” Beliau berkata: “Ya”. Abu Musa berkata: “Kemudian beliau mengangkat kepalanya ke langit dan beliau sering melakukan hal tersebut, lalu beliau bersabda: “Bintang-bintang adalah penjaga langit, jika bintang-bintang telah redup, diberikan kepada langit persoalannya dan Aku adalah penjaga bagi shahabat-shahabatku, jika aku telah tiada maka persoalan akan diserahkan kepada shahabat-shahabatku, dan shahabat-shahabatku adalah penjaga ummatku, jika shahabat-shahabatku telah tiada maka persoalan diserahkan kepada ummatku”. (HR. Muslim).
   3. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Janganlah kalian mencela shahabat-shahabatku, demi Dzat yang jiwaku ada ditangan-Nya, seandainya salah seorang di antara kalian berinfaq dengan emas sebesar gunung uhud, tidak dapat menyamai (pahala) satu mud infaq mereka, tidak pula setengahnya.” (Muttafaqun ‘alaih).
   4. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya barangsiapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Al-Khulafa` Ar-Rasyidin yang terbimbing, berpeganglah erat-erat dengannya dan gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham?” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi dan lainnya dari Al-‘Irbadh bin Sariyah, lihat Irwa`ul Ghalil no. 2455).
   5. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Terus-menerus ada sekelompok kecil dari ummatku yang senantiasa tampil di atas kebenaran. Tidak akan memudharatkan mereka orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang keputusan Allah dan mereka dalam keadaan seperti itu.” (Muttafaqun ‘alaih dari Tsauban radhiyallahu ‘anhu, dan ini adalah lafazh Muslim).
   6. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “?Ummatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan. Beliau ditanya: “Siapa dia wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “(golongan) yang berada di atas apa yang aku dan para shahabatku berada (di atasnya).” (HR. At-Tirmidzi dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Ash).

   Sumber dalil : 

   http://www.darussalaf.or.id/mengapa-salaf/manhaj-salaf-manhaj-yang-benar-dalam-memahami-islam/

   Audio

   1. http://www.audiokajian.com/rekaman-kajian/audio-mengenal-al-firqotun-najiyah-golongan-yang-selamat/
   2. http://www.audiokajian.com/rekaman-kajian/audio-jalan-golongan-yang-selamat-sd-pertemuan-ke-24/
   3. http://www.audiokajian.com/rekaman-kajian/audio-mengenal-lebih-dekat-dakwah-salafiyah/
   4. http://www.audiokajian.com/rekaman-kajian/audio-apakah-salafiyah-itu/
   5. http://www.audiokajian.com/rekaman-kajian/audio-karena-mu-kuberkhidmah-untuk-dakwah-salaf/
   6. http://www.audiokajian.com/rekaman-kajian/audio-meniti-jejak-salafush-shalih-dalam-berilmu-dan-beramal/
   7. http://www.audiokajian.com/rekaman-kajian/audio-prinsip-prinsip-dakwah-salafiyyah/
   8. http://www.audiokajian.com/rekaman-kajian/audio-mengenal-dawah-salaf/
   9. http://www.audiokajian.com/rekaman-kajian/audio-siapa-salafy-siapa-wahhabi/
   10. http://www.audiokajian.com/rekaman-kajian/audio-apakah-salafiyah-itu/
   Advertisements

   Blog at WordPress.com.

   Up ↑

   %d bloggers like this: